tel.: +421 908 908 284     |     email: info@bmkconsulting.sk

Skúška OS

Prihlasovanie na skúšku

Osobu na skúšku vždy prihasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace stredisko SBS). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od podania prihlášky na skúšku. 

Za prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti sa platí správny poplatok, prihlásenie na skúšku typu S 16,50 € a prihlásenie na skúšku typu P 49,50 € .

 

 

Na skúšku si potrebujete priniesť

  • platný občiansky preukaz
  • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy
  • správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilostim 
  • písacie potreby
  • preukaz odbornej spôsobilosti s končiacou platnosťou, ak ste jeho držiteľom

 

 

 

Priebeh skúšky

Skúška odbornej spôsobilosti prebieha vždy pred trojčlennou komisiou. Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a má písomnú a ústnu časť.
 
Písomná časť pozostáva z testu. Písomný test na skúšku typu S má 24 otázok, každá otázka má tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Písomný test na skúšku typu P má 36 otázok, každá má tri odpovede, z ktorých je len jedna správna.
Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom.
Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov
(40 bodov)
 z najvyššieho počtu bodov. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 90 % bodov (45 bodov) z najvyššieho počtu bodov.
Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.
 
Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút.
Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.
 
Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.
 
Po úspešnom absolvovaní skúšky bude uchádzačovi vydaný preukaz odbornej spôsobilosti. Za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa platí správny poplatok 16,50 €.

 

 

Ak nebudete úspešný na prvom termíne skúšky

 

Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne prvú skúšku, sa môže prihlásiť na vykonanie opravnej skúšky. Opravnú skúšku možno opakovať len raz.
 
Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Potrebujete poradiť?

sme vám k dispozícii na tel. čísle

+421 908 908 284

Vaše meno
Tel. kontakt
E-mail
Obsah správy

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2016 www.bmkconsulting.sk

Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti BMK Consulting s. r. o.